แบบสอบถามความพึงพอใจ
เทศบาลตำบลบางสน อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร
         กรุณาทำเครื่องหมายใน ลง ในช่องที่ต้องการ
พศ : ชาย หญิง
อายุ : ต่ำกว่า 18 ปี 18-25 ปี 26-35 ปี 36-60 ปี มากกว่า 60 ปี
สถานภาพ : โสด สมรส อย่าร้าง หม้าย
อาชีพ : รับจ้างทั่วไป รับราชการ รัฐวิสาหกิจ อื่นๆ (ระบุ)
ระดับการศึกษา: ไม่ได้รับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยศึกษามตอนต้น
: มัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี สูงกว่าระดับปริญญาตรี
 
เรื่องที่ขอรับบริการ
 
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
การใช้ Internet ตำบล
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การขออบุญาตปลูกสร้างอาคาร
การออกแบบอาคาร
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน
การชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
อื่น ๆ
 
หัวข้อแบบสอบถามความพีงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. ความสุภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่
3. การตั้งใจในการให้บริการและการนำไปปฏิบัติ
4. ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5. ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย
2. มีขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการที่แน่นอน
 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ ฯลฯ
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน
4. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ
 
*** หมายเหตุ : ดีมาก=4, ดี=3, พอใช้=2, ควรปรับปรุง=1
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ (โปรดระบุ) :
 
 
รหัสส่งข้อมูล