การป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 ต.ค. 2562
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ก.ย. 2562
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 เม.ย. 2562
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 เม.ย. 2562
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 เม.ย. 2562
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 เม.ย. 2562
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 เม.ย. 2562
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 เม.ย. 2562
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 เม.ย. 2562
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2