ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนละสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย่ายอาคารในสำนักงาน
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลบางสน เรื่อง ยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนละสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย่ายอาคารในสำนักงาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน