กิจกรรม : การมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบรายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางสน นายอำนาจ  ทองหญีต นายกเทศมนตรีตำบลบางสน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลบางสน     โดยมีประเด็น (1) การจัดทำมาตรการและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) มาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายอำนาจ  ทองหญีต นายกเทศมนตรีตำบลบางสน ระบุว่า ที่ผ่านมา    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.25 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ A การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลบางสน ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565    อ่าน 1390 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**